Pháp điển Net - Luật số 06/1997/QHX ngày 12/12/1997 của Quốc hội về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  QUỐC HỘI                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Luật số 06/1997/QHX                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                           

            Hà nội, ngày 25 tháng 12 năm 1997

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 2

(Từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 12 tháng 12 năm 1997)

LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Để xây dựng và thực thi có hiệu qủa chính sách tiền tệ quốc gia; tăng cường quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng; góp phần phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam năm 1992;

Luật này quy định về Ngân hàng Nhà nước Việt nam.

CHƯƠNG I : NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vị trí, chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt nam

1. Ngân hàng Nhà nước Việt nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) là cơ quan của chính phủ và là ngân hàng trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 1998.

2. Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt nam ngày 23 tháng 5 năm 1990 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

3. Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức việc rà soát các quy định của pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng để tự mình hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc đề nghị ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới cho phù hợp với các quy định của luật này.

Điều 63. Hướng dẫn thi hành Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa X, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 12 tháng 12 năm 1997.

                                                                                    CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

                                                                                         Nông Đức Mạnh

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/10/1998 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Nghị định
10/2010/NĐ-CP 12/02/2010 Chính phủ
Về việc hoạt động thông tin tín dụng

  
 Nghị định
96/2008/NĐ-CP 26/08/2008 Chính phủ
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  
 Nghị định
161/2006/NĐ-CP 28/12/2006 Chính phủ
Về việc quy định về thanh toán bằng tiền mặt

  
 Quyết định
58/2006/QĐ-NHNN 15/12/2006 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc ban hành mức phí lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước

  
 Nghị định
07/2006/NĐ-CP 10/01/2006 Chính phủ
Về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  
 Nghị định
134/2005/NĐ-CP 01/11/2005 Chính phủ
Về việc ban hành Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài

  
 Nghị định
202/2004/NĐ-CP 10/12/2004 Chính phủ
Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng

  
 Quyết định
1022/2004/QĐ-NHNN 17/08/2004 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc ban hành Quy chế lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước

  
 Nghị định
52/2003/NĐ-CP 19/05/2003 Chính phủ
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  
 Nghị định
20/2000/NĐ-CP 15/06/2000 Chính phủ
Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng

  
 Quyết định
171/2000/QĐ-NHNN13 25/05/2000 Ngân hàng Nhà nước ...
Về ban hành quy định về việc đăng ký giấy tờ có giá ngắn hạn

  
 Nghị định
174/1999/NĐ-CP 09/12/1999 Chính phủ
Về việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng

  
 Nghị định
164/1999/NĐ-CP 16/11/1999 Chính phủ
Về việc quản lý cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam

  
 Nghị định
91/1999/NĐ-CP 04/09/1999 Chính phủ
Về việc tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngân hàng.

  
 Nghị định
86/1999/NĐ-CP 30/08/1999 Chính phủ
Về việc quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước

  
 Nghị định
100/1998/NĐ-CP 10/12/1998 Chính phủ
Về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  
 Nghị định
90/1998/NĐ-CP 07/11/1998 Chính phủ
Về việc ban hành Quy chế Quản lý vay và trả nợ nước ngoài

  
 Nghị định
88/1998/NĐ-CP 02/11/1998 Chính phủ
Về chức năng, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  
 Nghị định
87/1998/NĐ-CP 31/10/1998 Chính phủ
Về việc phát hành, thu hồi và thay thế tiền giấy, tiền kim loại

  
 Nghị định
81/1998/NĐ-CP 01/10/1998 Chính phủ
Về việc in, đúc, bảo quản, vận chuyển và tiêu hủy tiền giấy, tiền kim loại; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống ngân hàng

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Luật
10/2003/QH11 17/06/2003 Quốc hội
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Luật
46/2010/QH12 16/06/2010 Quốc hội
Về ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Pháp lệnh
<> 23/05/1990 Hội đồng Nhà nước
Về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software