Pháp điển Net - Nghị định số 51/CP ngày 10/05/1997 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ khẩu
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

 

             CHÍNH PHỦ                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Số: 51/CP

                                                                                          Hà nội, ngày 10 tháng 5 năm 1997

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc đăng ký và quản lý hộ khẩu

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Để thực hiện thống nhất việc đăng ký và quản lý hộ khẩu, tăng cường quản lý xã hội, bảo vệ quyền tự do cư trú hợp pháp của công dân;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

CHƯƠNG I

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ủy ban quốc gia dân số kế hoạch hóa gia đình và Tổng cục Thống kê có trách nhiệm phối hợp giữa công tác hộ khẩu với công tác hộ tịch, đăng ký lao động, thống kê dân số và kế hoạch hóa gia đình... bảo đảm sự thống nhất về tình hình và số liệu báo cáo để phục vụ các yêu cầu quản lý xã hội và phục vụ nhân dân của Nhà nước.

Bộ Nội vụ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để ứng dụng công nghệ tiên tiến và cải cách thủ tục hành chính trong công tác đăng ký hộ khẩu.

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu ở địa phương mình.

Bộ Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện thống nhất Nghị định này trong cả nước.

Điều 21.- Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

                                                                                         T/M CHÍNH PHỦ
                                                                                             THỦ TƯỚNG

                                                                                             Võ Văn Kiệt

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/07/1997 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
11/2005/TT-BCA-C11 07/10/2005 Bộ Công an
Về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 51/CP ngày 10/05/1997 và Nghị định số 108/2005/NĐ-CP ngày 19/08/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ khẩu

  
 Thông tư
06TT/BNV 20/06/1997 Bộ Nội vụ
Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 51/CP ngày 10/05/1997 của Chính phủ về việc đăng ký và quản lý hộ khẩu

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
108/2005/NĐ-CP 19/08/2005 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/CP ngày 10/05/1997 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ khẩu

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
107/2007/NĐ-CP 25/06/2007 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software