Pháp điển Net - Nghị định số 164/1999/NĐ-CP ngày 16/11/1999 của Chính phủ về quản lý cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                  CHÍNH PHỦ                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 164/1999/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 1999

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về quản lý cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997;

Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

NGHỊ ĐỊNH

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/12/1999 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
13 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư Liên tịch
05/2007/TTLT-NHNN-... 14/06/2007 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc hướng dẫn thực hiện một số điểm về lập và phân tích cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam

  
 Thông tư
05/2000/TT-NHNN1 28/03/2000 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc hướng dẫn thi hành một số điểm về lập cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam theo Nghị định số 164/1999/NĐ-CP ngày 16/11/1999 của Chính phủ

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
16/2014/NĐ-CP 03/03/2014 Chính phủ
Về việc quản lý cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
06/1997/QHX 12/12/1997 Quốc hội
Về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software