Pháp điển Net - Quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chuẩn xây dựng Việt Nam
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

QUYẾT ĐỊNH

QUYẾT ĐỊNH

SỐ: 682/BXD - CSXD NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 1996

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 4-3-1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ xây dựng .

- Căn cứ Nghị định số 42/CP ngày 16-7-1996 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng

- Xét nhu cầu về quản lý Quy hoạch và xây dựng, theo đề nghị của Vụ trưởng vụ chính sách xây dựng, Vụ trưởng Vụ quản lý kiến trúc và Quy hoạch, Viện trưởng viện kiến trúc và tiêu chuẩn hoá xây dựng, Viện trưởng Viện quy hoạch Đô thị - nông thôn.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/1997 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software