Pháp điển Net - Thông tư số 16/2018/TT-BGTVT ngày 04/04/2018 của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định về quản lý, bảo trì công trình đường sắt quốc gia
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 16/2018/TT-BGTVT ngày 04/04/2018 của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định về quản lý, bảo trì công trình đường sắt quốc gia 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
16/2018/TT-BGTVT 
Ngaybanhanh
04/04/2018 
Coquanbanhanh
Bộ Giao thông Vận tải 
Trichyeu
Về việc quy định về quản lý, bảo trì công trình đường sắt quốc gia 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/07/2018 
Nguoiky
Nguyễn Ngọc Đông 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
36 Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
81/2015/TT-BGTVT 25/12/2015 Bộ Giao thông - Vận tải
Về việc quy định về quản lý và bảo trì công trình đường sắt

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software