Pháp điển Net - Thông tư số 14/2018/TT-BGTVT ngày 03/04/2018 của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2016/TT-BGTVT ngày 31/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 14/2018/TT-BGTVT ngày 03/04/2018 của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2016/TT-BGTVT ngày 31/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
14/2018/TT-BGTVT 
Ngaybanhanh
03/04/2018 
Coquanbanhanh
Bộ Giao thông Vận tải 
Trichyeu
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2016/TT-BGTVT ngày 31/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
25/05/2018 
Nguoiky
Lê Đình Thọ 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư
03/2016/TT-BGTVT 31/03/2016 Bộ Giao thông - Vận tải
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành bộ Quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software