Pháp điển Net - Quyết định số 18/2018/QĐ-TTg ngày 02/04/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 18/2018/QĐ-TTg ngày 02/04/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
18/2018/QĐ-TTg 
Ngaybanhanh
02/04/2018 
Coquanbanhanh
Thủ tướng Chính phủ 
Trichyeu
Về việc hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
20/05/2018 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
18 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
100/2015/NĐ-CP 20/10/2015 Chính phủ
Về việc phát triển và quản lý nhà ở xã hội

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software