Pháp điển Net - Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/03/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/03/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
01/2018/TT-BKHĐT 
Ngaybanhanh
30/03/2018 
Coquanbanhanh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
Trichyeu
Về việc ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/05/2018 
Nguoiky
Nguyễn Chí Dũng 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
76 Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
14/2015/TT-BKHĐT 17/11/2015 Bộ Kế hoạch và ...
Về việc ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software