Pháp điển Net - Thông tư số 09/2018/TT-NHNN ngày 30/03/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 09/2018/TT-NHNN ngày 30/03/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
09/2018/TT-NHNN 
Ngaybanhanh
30/03/2018 
Coquanbanhanh
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
Trichyeu
Về việc quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/06/2018 
Nguoiky
Nguyễn Đồng Tiến 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Quyết định
26/2008/QĐ-NHNN 09/09/2008 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân ; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân ; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  
 Quyết định
05/2007/QĐ-NHNN 30/01/2007 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện những thay đổi của Quỹ tín dụng nhân dân phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận

  
 Quyết định
24/2006/QĐ-NHNN 06/06/2006 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc ban hành Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software