Pháp điển Net - Quyết định số 351/QĐ-TTg ngày 29/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2016 - 2020
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 351/QĐ-TTg ngày 29/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2016 - 2020 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
351/QĐ-TTg 
Ngaybanhanh
29/03/2018 
Coquanbanhanh
Thủ tướng Chính phủ 
Trichyeu
Về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2016 - 2020 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
29/03/2018 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
10 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software