Pháp điển Net - Quyết định số 17/2018/QĐ-TTg ngày 30/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 17/2018/QĐ-TTg ngày 30/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
17/2018/QĐ-TTg 
Ngaybanhanh
30/03/2018 
Coquanbanhanh
Thủ tướng Chính phủ 
Trichyeu
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
30/03/2018 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
23/2014/QĐ-TTg 13/03/2014 Thủ tướng Chính phủ
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software