Pháp điển Net - Thông tư số 13/2018/TT-BGTVT ngày 29/03/2018 của Bộ Giao thông - Vận tải về việc hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Giao thông - vận tải
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 13/2018/TT-BGTVT ngày 29/03/2018 của Bộ Giao thông - Vận tải về việc hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Giao thông - vận tải 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
13/2018/TT-BGTVT 
Ngaybanhanh
29/03/2018 
Coquanbanhanh
Bộ Giao thông - Vận tải 
Trichyeu
Về việc hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Giao thông - vận tải 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/05/2018 
Nguoiky
Nguyễn Ngọc Đông 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
42 Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
22/2015/TT-BGTVT 09/06/2015 Bộ Giao thông - Vận tải
Về việc hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Giao thông vận tải

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software