Pháp điển Net - Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 16/03/2018 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 16/03/2018 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 
Cấp hiệu lực
Nghị quyết 
Mavb
01/2018/NQ-HĐND 
Ngaybanhanh
16/03/2018 
Coquanbanhanh
Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 
Trichyeu
Về việc ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/06/2018 
Nguoiky
Nguyễn Thị Quyết Tâm 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software