Pháp điển Net - Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 16/03/2018 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học đối với lĩnh vực thành phố có nhu cầu thu hút giai đoạn 2018 - 2022
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 16/03/2018 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học đối với lĩnh vực thành phố có nhu cầu thu hút giai đoạn 2018 - 2022 
Cấp hiệu lực
Nghị quyết 
Mavb
04/2018/NQ-HĐND 
Ngaybanhanh
16/03/2018 
Coquanbanhanh
Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 
Trichyeu
Về việc mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học đối với lĩnh vực thành phố có nhu cầu thu hút giai đoạn 2018 - 2022 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
16/03/2018 
Nguoiky
Nguyễn Thị Quyết Tâm 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software