Pháp điển Net - Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13/03/2018 của Chính phủ về việc quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13/03/2018 của Chính phủ về việc quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa 
Cấp hiệu lực
Nghị định 
Mavb
45/2018/NĐ-CP 
Ngaybanhanh
13/03/2018 
Coquanbanhanh
Chính phủ 
Trichyeu
Về việc quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
13/03/2018 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
53 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software