Pháp điển Net - Nghị định số 46/2018/NĐ-CP ngày 14/03/2018 của Chính phủ về việc quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Nghị định số 46/2018/NĐ-CP ngày 14/03/2018 của Chính phủ về việc quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia 
Cấp hiệu lực
Nghị định 
Mavb
46/2018/NĐ-CP 
Ngaybanhanh
14/03/2018 
Coquanbanhanh
Chính phủ 
Trichyeu
Về việc quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
14/03/2018 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
53 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software