Pháp điển Net - Nghị định số 42/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018 của Chính phủ về việc bãi bỏ một số Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực ngân hàng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  CHíNH PHủ                               CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 42/2018/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2018

NGHị ĐịNH

Bãi bỏ một số nghị định của chính phủ trong lĩnh vực ngân hàng

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;

Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Chính phủ ban hành Nghị định bãi bỏ một số Nghị định trong lĩnh vực ngân hàng.

Điều 1. Bãi bỏ một số Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực ngân hàng, bao gồm:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại.

6. Nghị định số 05/2010/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định việc áp dụng Luật phá sản đối với các tổ chức tín dụng.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                          TM. CHíNH PHủ                          THủ TƯớNG

                                                                                       Nguyễn Xuân Phúc

 

Thông tin khác
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/07/2018 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
05/2010/NĐ-CP 18/01/2010 Chính phủ
Về việc quy định việc áp dụng Luật Phá sản đối với các tổ chức tín dụng

  
 Nghị định
59/2009/NĐ-CP 16/07/2009 Chính phủ
Về việc tổ chức và hoạt động của ngân hàng Thương mại

  
 Nghị định
22/2006/NĐ-CP 28/02/2006 Chính phủ
Về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam

  
 Nghị định
69/2005/NĐ-CP 26/05/2005 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/08/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân

  
 Nghị định
48/2001/NĐ-CP 13/08/2001 Chính phủ
Về tổ chức, hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân

  
 Nghị định
14/CP 02/03/1993 Chính phủ
Về việc ban hành bản quy định về chính sách cho hộ sản xuất vay vốn để phát triển nông - lâm - ngư - diêm nghiệp và kinh tế nông thôn

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software