Pháp điển Net - Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018 của Chính phủ về việc quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  CHíNH PHủ                               CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 40/2018/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2018

NGHị ĐịNH

Về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư ngày 22 tháng 11 năm 2016;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Chương I
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Người liên hệ: ......................................... Điện thoại: ............................................

Doanh nghiệp cam kết đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số ...........

Doanh nghiệp cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của các văn bản, tài liệu kèm theo.

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Ký tên và đóng dấu)

 

Thông tin khác
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
02/05/2018 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
74 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
27/2004/QH11 03/12/2004 Quốc hội
Về cạnh tranh

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
42/2014/NĐ-CP 14/05/2014 Chính phủ
Về việc quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software