Pháp điển Net - Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11/03/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11/03/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo 
Cấp hiệu lực
Nghị định 
Mavb
38/2018/NĐ-CP 
Ngaybanhanh
11/03/2018 
Coquanbanhanh
Chính phủ 
Trichyeu
Về việc quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
11/03/2018 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
30 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
04/2017/QH14 12/06/2017 Quốc hội
Về việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software