Pháp điển Net - Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/03/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/03/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
07/2018/TT-BGDĐT 
Ngaybanhanh
01/03/2018 
Coquanbanhanh
Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Trichyeu
Về việc sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
16/04/2018 
Nguoiky
Nguyễn Văn Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư
05/2017/TT-BGDĐT 25/01/2017 Bộ Giáo dục và ...
Về việc ban hành quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
27/2014/TT-BGDĐT 11/08/2014 Bộ Giáo dục và ...
Về việc ban hành Quy chế Tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software