Pháp điển Net - Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05/03/2018 của Bộ Công an về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05/03/2018 của Bộ Công an về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
08/2018/TT-BCA 
Ngaybanhanh
05/03/2018 
Coquanbanhanh
Bộ Công an 
Trichyeu
Về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
25/04/2018 
Nguoiky
Tô Lâm 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
11 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
83/2017/NĐ-CP 18/07/2017 Chính phủ
Về việc quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
65/2013/TT-BCA 26/11/2013 Bộ Công an
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software