Pháp điển Net - Công văn số 750/TCT-CS ngày 06/03/2018 của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hoá đơn
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                Bộ TàI CHíNH                             CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

              TổNG CụC THUế                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Số 750/TCT-CS

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2018

V/v sử dụng hóa đơn.

Kính gửi: Công ty Cổ Phần Chuỗi thực phẩm TH.

(166 Nguyễn Thái Học, P. Quang Trung, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 03/082017-THFC/18 ngày 14/08/2017 của Công ty Cổ Phần Chuỗi thực phẩm TH về hóa đơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
06/03/2018 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software