Pháp điển Net - Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hoá
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hoá 
Cấp hiệu lực
Nghị định 
Mavb
31/2018/NĐ-CP 
Ngaybanhanh
08/03/2018 
Coquanbanhanh
Chính phủ 
Trichyeu
Về việc quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hoá 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
08/03/2018 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
29 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
05/2017/QH14 12/06/2017 Quốc hội
Về việc quản lý ngoại thương

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
19/2006/NĐ-CP 20/02/2006 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hoá

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software