Pháp điển Net - Thông tư số 09/2018/TT-BGTVT ngày 02/03/2018 của Bộ Giao thông - Vận tải về việc quy định về vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 09/2018/TT-BGTVT ngày 02/03/2018 của Bộ Giao thông - Vận tải về việc quy định về vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
09/2018/TT-BGTVT 
Ngaybanhanh
02/03/2018 
Coquanbanhanh
Bộ Giao thông - Vận tải 
Trichyeu
Về việc quy định về vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/07/2018 
Nguoiky
Nguyễn Ngọc Đông 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
18 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software