Pháp điển Net - Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 08/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 08/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
279/QĐ-TTg 
Ngaybanhanh
08/03/2018 
Coquanbanhanh
Thủ tướng Chính phủ 
Trichyeu
Về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
08/03/2018 
Nguoiky
Trịnh Đình Dũng 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software