Pháp điển Net - Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
275/QĐ-TTg 
Ngaybanhanh
07/03/2018 
Coquanbanhanh
Thủ tướng Chính phủ 
Trichyeu
Về việc phê duyệt Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
07/03/2018 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software