Pháp điển Net - Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 07/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 07/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
274/QĐ-TTg 
Ngaybanhanh
07/03/2018 
Coquanbanhanh
Thủ tướng Chính phủ 
Trichyeu
Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
07/03/2018 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software