Pháp điển Net - Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 06/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 06/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
273/QĐ-TTg 
Ngaybanhanh
06/03/2018 
Coquanbanhanh
Thủ tướng Chính phủ 
Trichyeu
Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
06/03/2018 
Nguoiky
Vũ Đức Đam 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software