Pháp điển Net - Quyết định số 11/2018/QĐ-TTg ngày 01/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 11/2018/QĐ-TTg ngày 01/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
11/2018/QĐ-TTg 
Ngaybanhanh
01/03/2018 
Coquanbanhanh
Thủ tướng Chính phủ 
Trichyeu
Về việc ban hành Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/03/2018 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
144 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software