Pháp điển Net - Công văn số 1172/TCHQ-GSQL ngày 06/03/2018 của Tổng cục Hải quan về việc gia công cho thương nhân nước ngoài
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                Bộ TàI CHíNH                             CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

         TổNG CụC HảI QUAN                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 1172/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2018

V/v gia công cho thương nhân nước ngoài

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trả lời công văn số 286/BTTTT-CNTT ngày 29/1/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị xử lý kiến nghị của Công ty Samsung Electronic Việt Nam (SEV) là doanh nghiệp chế xuất (DNCX) thuê doanh nghiệp trong nước thực hiện lại một Phần của công đoạn gia công sửa chữa sản phẩm cho đối tác nước ngoài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty SEV là DNCX thuê doanh nghiệp nội địa gia công, thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 76 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính, theo đó doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan theo quy định về gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài quy định tại Mục 2 Chương III Thông tư này, DNCX không phải làm thủ tục hải quan khi đưa nguyên liệu, vật tư vào nội địa để gia công và nhận lại sản phẩm gia công từ nội địa.

Về việc doanh nghiệp nhận gia công lại cho Công ty SEV có phải xin giấy phép gia công sửa chữa sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng theo quy định tại Thông tư số 31/2015/TT-BTTTT ngày 29/10/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông hay không thuộc thẩm quyền xử lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Vì vậy, đề nghị quý Bộ có hướng dẫn thống nhất đối với nội dung này để cơ quan hải quan và doanh nghiệp thực hiện./.

                                                                                   KT. TổNG CụC TRƯởNG                               PHó TổNG CụC TRƯởNG

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
06/03/2018 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software