Pháp điển Net - Công văn số 1218/TCHQ-TXNK ngày 07/03/2018 của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nhập khẩu
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                Bộ TàI CHíNH                            CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

         TổNG CụC HảI QUAN                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 1218/TCHQ-TXNK

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2018

V/v hoàn thuế nhập khẩu

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Trả lời công văn số 3279/HQBD-TXNK ngày 26/12/2017 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc hoàn thuế nhập khẩu đối với các tờ khai nhập kinh doanh sau đó đã xuất khẩu sản phẩm, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ tiết d, Khoản 1 Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13; Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì: "Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan, được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp".

Căn cứ Điều 5 Luật kế toán số 88/2015/QH13: "Thông tin, số liệu kế toán phải được phản ánh liên tục từ khi phát sinh đến khi kết thúc hoạt động kinh tế, tài chính, từ khi thành lập đến khi chấm dứt hoạt động của đơn vị kế toán; số liệu kế toán kỳ này phải kế tiếp số liệu kế toán của kỳ trước "

Theo đó, trường hợp Công ty TNHH Supor Việt Nam (theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương) đã nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh theo Quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan nhưng đã đưa hàng hóa này vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài thì được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp nếu đáp ứng quy định tại Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP. Cơ quan hải quan nơi phát sinh tiền thuế ấn định đã nộp thực hiện hoàn trả theo quy định.

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
07/03/2018 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software