Pháp điển Net - Công văn số 1208/TCHQ-GSQL ngày 07/03/2018 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                Bộ TàI CHíNH                            CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

         TổNG CụC HảI QUAN                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 1208/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2018

V/v xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt

Kính gửi:   - Công ty Cổ Phần Suất ăn Hàng không Nội Bài; (Đ/c: Sân bay QT Nội Bài - Xã Phú Minh - H. Sóc Sơn- Tp. Hà Nội)

- Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 246/CV-NCS của Công ty Cổ Phần suất ăn hàng không Nội Bài về đề nghị không xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt đối với 04 lô hàng rượu nhập khẩu theo loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu để cung ứng lên tàu bay xuất cảnh (xuất khẩu), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại Điều 3 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27, điểm b Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 108/2005/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ và Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 thì Công ty thực hiện nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định tại thời điểm thông quan hoặc giải phóng hàng.

2. Giao Cục Hải quan TP Hà Nội thực hiện thu tiền chậm nộp 04 lô hàng nêu trên theo quy định và kiểm tra chứng từ liên quan, trường hợp có đủ cơ sở xác định hàng hóa nhập khẩu thuộc 04 tờ khai nêu trên đã thực cung ứng lên tàu bay xuất cảnh (đã xuất khẩu) thì thực hiện xử lý theo quy định tại Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính về xử lý tiền thuế nộp thừa.

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
07/03/2018 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software