Pháp điển Net - Công văn số 1237/TCHQ-TXNK ngày 08/03/2018 của Tổng cục Hải quan về việc phí CIC, DO, vệ sinh container
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Công văn số 1237/TCHQ-TXNK ngày 08/03/2018 của Tổng cục Hải quan về việc phí CIC, DO, vệ sinh container 
Cấp hiệu lực
Công văn 
Mavb
1237/TCHQ-TXNK 
Ngaybanhanh
08/03/2018 
Coquanbanhanh
Tổng cục Hải quan 
Trichyeu
Về việc phí CIC, DO, vệ sinh container 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
08/03/2018 
Nguoiky
Nguyễn Hoàng Tuấn 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software