Pháp điển Net - Quyết định số 267/QĐ-TTg ngày 05/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 267/QĐ-TTg ngày 05/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
267/QĐ-TTg 
Ngaybanhanh
05/03/2018 
Coquanbanhanh
Thủ tướng Chính phủ 
Trichyeu
Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
05/03/2018 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software