Pháp điển Net - Quyết định số 253/QĐ-TTg ngày 01/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tiểu ban CCOP Việt Nam
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 253/QĐ-TTg ngày 01/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tiểu ban CCOP Việt Nam 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
253/QĐ-TTg 
Ngaybanhanh
01/03/2018 
Coquanbanhanh
Thủ tướng Chính phủ 
Trichyeu
Về việc thành lập Tiểu ban CCOP Việt Nam 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/03/2018 
Nguoiky
Trịnh Đình Dũng 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software