Pháp điển Net - Thông tư số 02/2018/TT-BCT ngày 27/02/2018 của Bộ Công thương về việc quy định chi tiết Danh mục hàng hoá mua bán, trao đổi của cư dân biên giới
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
            Bộ CÔNG THƯƠNG                        CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 02/2018/TT-BCT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2018

THÔNG TƯ

Quy định chi tiết danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định chi tiết Danh Mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới.

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh

Thông tư này quy định chi tiết Danh Mục hàng hóa mua bán, trao đổi qua biên giới của cư dân biên giới theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
27/02/2018 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
14/2018/NĐ-CP 23/01/2018 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
54/2015/TT-BCT 30/12/2015 Bộ Công thương
Về việc quy định Danh mục hàng hoá mua bán, trao đổi của cư dân biên giới

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software