Pháp điển Net - Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01/03/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01/03/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương 
Cấp hiệu lực
Nghị định 
Mavb
28/2018/NĐ-CP 
Ngaybanhanh
01/03/2018 
Coquanbanhanh
Chính phủ 
Trichyeu
Về việc quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/03/2018 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
46 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
05/2017/QH14 12/06/2017 Quốc hội
Về việc quản lý ngoại thương

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
100/2011/NĐ-CP 28/10/2011 Chính phủ
Về việc quy định về thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software