Pháp điển Net - Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/03/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/03/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng 
Cấp hiệu lực
Nghị định 
Mavb
27/2018/NĐ-CP 
Ngaybanhanh
01/03/2018 
Coquanbanhanh
Chính phủ 
Trichyeu
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/04/2018 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
105 Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư
24/2015/TT-BTTTT 18/08/2015 Bộ Thông tin và ...
Về việc quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

  
 Thông tư
24/2014/TT-BTTTT 29/12/2014 Bộ Thông tin và ...
Về việc quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng

  
 Thông tư
09/2014/TT-BTTTT 19/08/2014 Bộ Thông tin và ...
Về việc quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội

  
 Nghị định
72/2013/NĐ-CP 15/07/2013 Chính phủ
Về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
23/2013/TT-BTTTT 24/12/2013 Bộ Thông tin và ...
Về việc quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software