Pháp điển Net - Quyết định số 09/2018/QĐ-TTg ngày 01/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời hạn thí điểm áp dụng một số chế độ chi đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       THủ TƯớNG CHíNH PHủ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 09/2018/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2018

QUYếT ĐịNH

Về việc kéo dài thời hạn thí điểm áp dụng một số chế độ chi đặc thù của Cục hàng hải Việt Nam

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/04/2018 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software