Pháp điển Net - Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 27/02/2018 của Chính phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 27/02/2018 của Chính phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông 
Cấp hiệu lực
Nghị quyết 
Mavb
16/NQ-CP 
Ngaybanhanh
27/02/2018 
Coquanbanhanh
Chính phủ 
Trichyeu
Về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
27/02/2018 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
21 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software