Pháp điển Net - Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in 
Cấp hiệu lực
Nghị định 
Mavb
25/2018/NĐ-CP 
Ngaybanhanh
28/02/2018 
Coquanbanhanh
Chính phủ 
Trichyeu
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/05/2018 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
42 Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Nghị định
60/2014/NĐ-CP 19/06/2014 Chính phủ
Về việc quy định về hoạt động in

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software