Pháp điển Net - Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ về việc quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                   CHíNH PHủ                               CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 23/2018/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2018

NGHị ĐịNH

Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm ngày 09 tháng 12 năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/04/2018 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
17 Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư Liên tịch
214/2013/TTLT-BTC-... 31/12/2013 Bộ Tài chính; Bộ ...
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 và Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

  
 Nghị định
130/2006/NĐ-CP 08/11/2006 Chính phủ
Về việc quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software