Pháp điển Net - Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh tiến độ triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh tiến độ triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng 
Cấp hiệu lực
Chỉ thị 
Mavb
06/CT-TTg 
Ngaybanhanh
27/02/2018 
Coquanbanhanh
Thủ tướng Chính phủ 
Trichyeu
Về việc đẩy mạnh tiến độ triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
27/02/2018 
Nguoiky
Trịnh Đình Dũng 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software