Pháp điển Net - Thông tư số 03/2018/TT-NHNN ngày 23/02/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định về việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 03/2018/TT-NHNN ngày 23/02/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định về việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
03/2018/TT-NHNN 
Ngaybanhanh
23/02/2018 
Coquanbanhanh
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
Trichyeu
Về việc quy định về việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/04/2018 
Nguoiky
Nguyễn Đồng Tiến 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
45 Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
02/2008/TT-NHNN 02/04/2008 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 28/2005/NĐ-CP ngày 09/3/2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam và Nghị định số 165/2007/NĐ-CP ngày 15/11/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 28/2005/NĐ-CP ngày 09/3/2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software