Pháp điển Net - Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 08/02/2018 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 01/2018
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 08/02/2018 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 01/2018 
Cấp hiệu lực
Nghị quyết 
Mavb
13/NQ-CP 
Ngaybanhanh
08/02/2018 
Coquanbanhanh
Chính phủ 
Trichyeu
Về phiên họp thường kỳ tháng 01/2018 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
08/02/2018 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software