Pháp điển Net - Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thuỷ sản
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thuỷ sản 
Cấp hiệu lực
Nghị định 
Mavb
17/2018/NĐ-CP 
Ngaybanhanh
02/02/2018 
Coquanbanhanh
Chính phủ 
Trichyeu
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thuỷ sản 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
25/03/2018 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
10 



Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Nghị định
89/2015/NĐ-CP 07/10/2015 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thuỷ sản

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
47/2016/QĐ-TTg 31/10/2016 Thủ tướng Chính phủ
Về việc thí điểm cơ chế hỗ trợ một lần sau đầu tư theo quy định tại Nghị định số 89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thuỷ sản

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software