Pháp điển Net - Thông tư số 05/2018/TT-BGTVT ngày 30/01/2018 của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận tải
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 05/2018/TT-BGTVT ngày 30/01/2018 của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận tải 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
05/2018/TT-BGTVT 
Ngaybanhanh
30/01/2018 
Coquanbanhanh
Bộ Giao thông Vận tải 
Trichyeu
Về việc hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận tải 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/04/2018 
Nguoiky
Lê Đình Thọ 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software