Pháp điển Net - Thông tư số 01/2018/TT-BTNMT ngày 07/02/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng radar
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 01/2018/TT-BTNMT ngày 07/02/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng radar 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
01/2018/TT-BTNMT 
Ngaybanhanh
07/02/2018 
Coquanbanhanh
Bộ Tài nguyên và Môi trường 
Trichyeu
Về việc ban hành quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng radar 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
26/03/2018 
Nguoiky
Trần Quý Kiên 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
19 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software