Pháp điển Net - Quyết định số 51/QĐ-UBDT ngày 07/02/2018 của Uỷ ban Dân tộc về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Uỷ ban Dân tộc
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 51/QĐ-UBDT ngày 07/02/2018 của Uỷ ban Dân tộc về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Uỷ ban Dân tộc 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
51/QĐ-UBDT 
Ngaybanhanh
07/02/2018 
Coquanbanhanh
Uỷ ban Dân tộc 
Trichyeu
Về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Uỷ ban Dân tộc 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
07/02/2018 
Nguoiky
Đỗ Văn Chiến 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software