Pháp điển Net - Nghị quyết số 485/NQ-UBTVQH ngày 08/02/2018 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc giám sát việc ban hành Nghị quyết và hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến hết tháng 6 năm 2017
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Nghị quyết số 485/NQ-UBTVQH ngày 08/02/2018 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc giám sát việc ban hành Nghị quyết và hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến hết tháng 6 năm 2017 
Cấp hiệu lực
Nghị quyết 
Mavb
485/NQ-UBTVQH 
Ngaybanhanh
08/02/2018 
Coquanbanhanh
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 
Trichyeu
Về việc giám sát việc ban hành Nghị quyết và hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến hết tháng 6 năm 2017 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
08/02/2018 
Nguoiky
Nguyễn Thị Kim Ngân 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software